JavaScript valodā paziņojums (jeb STATEMENTS) ir koda daļa, kas veic noteiktu darbību vai uzdevumu. JavaScript ir daudz dažādu paziņojumu veidu, tostarp:

Mainīgo deklarācijas: šie paziņojumi veido jaunus mainīgos un piešķir tiem vērtības. Piemēram, paziņojums var x = 5; deklarē jaunu mainīgo ar nosaukumu x un piešķir tam vērtību 5.

Nosacījuma paziņojumi: šie apgalvojumi izpilda dažādus kodu blokus atkarībā no tā, vai norādītais nosacījums ir patiess vai nepatiess. Piemēram,  if  izpilda koda bloku, ja noteikts nosacījums ir patiess, un switch apgalvojums atlasa vienu no vairākiem koda blokiem izpildei, pamatojoties uz dotās izteiksmes vērtību.

Cilpas:(loops) šie paziņojumi atkārto koda bloku noteiktu skaitu reižu vai līdz tiek izpildīts noteikts nosacījums. Piemēram, cilpa for atkārto koda bloku noteiktu skaitu reižu, bet cilpa while atkārto koda bloku, līdz noteikts nosacījums ir nepatiess.

Funkciju deklarācijas: šie paziņojumi rada jaunas funkcijas, kuras var izsaukt un izpildīt vēlāk. Piemēram,    funkcija add(x, y) { return x + y; } izveido jaunu funkciju ar nosaukumu add, kas izmanto divus argumentus (x un y) un atgriež šo divu vērtību summu.

Atgriešanas paziņojumi (return statements): šie priekšraksti iziet no funkcijas un atgriež vērtību izsaucējam. Piemēram, paziņojums atgriež x + y; iziet no pašreizējās funkcijas un atgriež izsaucējam x un y vērtību summu.
Parasti JavaScript paziņojumi beidzas ar semikolu (;), lai norādītu, ka paziņojums ir pabeigts. Tomēr dažu paziņojumu, piemēram, if un for, beigās nav nepieciešams semikols, jo tie sastāv no vairākiem mazākiem paziņojumiem, kas ir atdalīti ar  figūriekavām ({ un }).

if un for ir divi no visbiežāk lietotajiem  JavaScript statementiem, jeb paziņojumiem, un tiem pamatā ir šāds pielietojums…

if tiek izmantots, lai izpildītu kādu darbību tikai tad, ja noteikta nosacījuma sākums ir patiess. Piemēram:

if (x > 10) {
// šeit ievietojam darbības, kuras vēlamies veikt, ja x ir lielāks par 10
}

for savukārt ir cikls, kas ļauj veikt noteiktu darbību vairākas reizes, atkārtojot to noteiktu skaitu reižu. Piemēram:

for (let i = 0; i < 10; i++) {
// šeit ievietojam darbības, kuras vēlamies veikt 10 reizes
}

Tā, kā if un for ir tik populāri un bieži lietoti, tie ir svarīgi zināt, ja vēlaties apgūt JavaScript un izmantot to savās tīmekļa lapās.

 

assert paziņojumi ir noderīgi, lai pārbaudītu, vai kods darbojas tā, kā tas ir paredzēts, un lai atrastu un novērstu kļūdas.

Lai izmantotu apgalvojumus, ir jāizmanto assert() metode, kuras sintakse ir šāda:

assert(izteiksme, paziņojums);

Izteiksme ir jābūt patiesai vērtībai, lai apgalvojums būtu veiksmīgs. Ja izteiksme ir nepatiesa, tad tiks parādīts paziņojums par kļūdu. Piemēram:

var x = 5;
assert(x > 0, "Kļūda: x nav lielāks par 0");

Šajā piemērā, ja x ir lielāks par 0, apgalvojums tiks veiksmīgi izpildīts un nekas netiks darīts. Ja x ir mazāks vai vienāds ar 0, tiks parādīts paziņojums par kļūdu.

NOBEIGUMĀ:

Tātad; JavaScript programmas sastāv no paziņojumiem, jeb statementiem ar noteiktu sintaksi.

Ikviens JavaScript paziņojums, jeb statements var atrasties vienā, vai vairākās līnijās.

JavaScript statements ir jāpabeidz, vai jāatdala ar semikolu ;

Vienas līnijas paziņojums:

document.getElementById("elements").innerHTML="Čau";

Divu līniju paziņojumi:

document.detElementById("pirmaisElements").innerHTML="Čau";

document.detElementById("otraisElements").innerHTML="Attā";
  • Paziņojumu grupēšana:

JavaScript paziņojumus iespējams grupēt izmantojot figūriekavas { } , šos grupētos JavaScript paziņojumus sauc par koda blokiem.

Koda blokus izmanto, lai paziņojumus izsauktu reizē, šādu pieeju bieži izmanto funkcijās.

Funkcijas:

function myFunc() {

document.getElementById("demo").innerHTML="Sveika pasaule!";

}

 

Loading

Noderīgs raksts? Dalies ar citiem: